46. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 23-24 marca 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Konferencja – 23 marca 2023

Prawo pracy 2023 – Najnowsze zmiany, problematyczne zagadnienia, praktyczne rozwiązania

08:15 – 08:45 Rejestracja, powitalna kawa

08:45 – 09:00 Prezentacja Firmy Most Wanted Sp. z o. o.

09:00 – 09:45 Praktyczne rozwiązania najtrudniejszych problemów związanych z urlopem wypoczynkowym

 1. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy – u kolejnego pracodawcy
 2. Urlop wypoczynkowy a zmiana wymiaru etatu
 3. Urlop wypoczynkowy w przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwóch pracodawców
 4. Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym
 5. Urlop wypoczynkowy a nieobecności w pracy, czy służba wojskowa
 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym
 7. Urlop wypoczynkowy w czasie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim a urlop wypoczynkowy w czasie korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 8. Urlop wypoczynkowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 9. Urlop wypoczynkowy a nowy urlop opiekuńczy

Prelegent: Anita Gwarek

09:45 – 10:00 Pytania od Uczestników

10:00 – 10:15 PRZERWA

10:15 – 11:45 Praca zdalna u każdego pracodawcy – na wniosek uprawnionego pracownika i okazjonalna

 1. Praca okazjonalna
 • Zastosowanie pracy okazjonalnej
 • Charakter wniosku pracownika
 • Treść wniosku
 • Obowiązki w zakresie bhp
 • Obowiązki informacyjne
 • Jak rozliczamy?
 1. Praca na wniosek uprawnionego pracownika
 • Grupy pracowników uprawnione do składania wniosku
 • Charakter wniosku
 • Przesłanki odmowy
 • Treść wniosku
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej świadczonej na wiążący wniosek pracownika

Prelegent: Robert Lisicki

11:45 – 12:00 Pytania od Uczestników

12:00 – 12:45 Problematyczne kwestie dotyczące badań profilaktycznych z uwzględnieniem nowych przepisów

 1. Jak odbywa się badanie profilaktyczne po zmianie art. 229 Kodeksu pracy?
 2. W ilu egzemplarzach należy wydawać skierowania na badania profilaktyczne i jakie dane oraz informacje należy w nich podawać?
 3. Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy informować o niepełnosprawności pracownika?
 4. Czy skierowanie na badania profilaktyczne musi być pisemne, czy może być elektroniczne? Jak dołączyć elektroniczne skierowanie i orzeczenie do papierowych akt osobowych?
 5. Jak ewidencjonować i rozliczać badania odbywane: w godzinach pracy, po godzinach pracy, po upływie okresu ważności poprzednich badań?
 6. Jak traktować czas oczekiwania na badania profilaktyczne? Czy ten czas ma być wliczany do czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 7. Jak się gromadzi i przechowuje dokumentację badań profilaktycznych w aktach osobowych?
 8. Czy można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych na podstawie kopi skierowania od poprzedniego pracodawcy lub kopii orzeczenia o zdolności do pracy?
 9. Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, a przed badaniami kontrolnymi? Jakie są aktualne stanowiska?
 10. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę po długotrwałej chorobie? Czy przed wypowiedzeniem trzeba skierować pracownika na badania kontrolne?
 11. Czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, gdy pracownik nie ma orzeczenia o zdolności do pracy?
 12. Jak powinna być sformułowana i odczytywane zaświadczenie lekarskie dotyczące niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności?
 13. Jakie obowiązki – związane z badaniami – będą spoczywały na pracodawcy w razie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego? Ile będzie czasu na wykonanie badań?
 14. Jakie kategorie pracowników będą podlegały badaniom? Czy trzeba będzie kierować na badania tych, którzy odbyli dobrowolnie badania okresowe?
 15. Czy można będzie wywiesić np. na tablicy ogłoszeń lub w intranecie listę osób, które mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe?
 16. Jak – po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zmienią się zasady przyjmowania do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy?
 17. Jakie są konsekwencje braku orzeczenia o zdolności do pracy? Jakie są skutki dopuszczenia do pracy bez wymaganych badań profilaktycznych?

Prelegent: Monika Frączek

12:45 – 13:00 Pytania od Uczestników

13:00 – 13:45 PRZERWA NA LUNCH

13:45 – 14:30 Zakaz dopuszczania do pracy nietrzeźwych i będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu

 1. W jakich sytuacjach będzie można wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Kiedy można uznać, że pracownik jest pijany?
 2. Uprawnienia dla pracodawców do kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
 3. Wprowadzenie kontroli trzeźwości czy pracodawca może badać stan trzeźwości codziennie czy tylko wyrywkowo?
 4. Czy trzeba wprowadzać zmiany do regulaminu pracy w razie wprowadzenia obowiązku poddania się kontroli trzeźwości przez pracownika. Czy wystarczy tylko zapis umowny?
 5. Co w sytuacji, gdy do pracy stawi się pracownik pijany, a w zakładzie pracy nie obowiązuje procedura kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
 6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli – wzór, treść, forma, przechowywanie.
 7. Jak długo przechowujemy informację o wynikach przeprowadzonej kontroli i w której części akt osobowych?
 8. Co to są środki działające podobnie do alkoholu? Czy kontrola obejmie tzw. dopalacze?
 9. Kontrola na obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Prelegent: Marcin Stanecki

14:30 – 14:45 Pytania od Uczestników

14:45 – 15:00 PRZERWA

15:00 – 16:30 Pracownik powołany do wojska – jakie obowiązki ma pracodawca?

Zgodnie z decyzją nr 176 Ministra Obrony Narodowej z 5 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby korpusu szeregowych w 2023 roku dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w 2023 roku będzie realizowana w ramach szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostkach wojskowych w wymiarze do 11 miesięcy, lub w ramach 27-dniowego szkolenia podstawowego w następujących terminach:

 • 8 maja – 3 czerwca,
 • 12 czerwca – 8 lipca,
 • 17 lipca -12 sierpnia,
 •  28 sierpnia – 23 września,
 • 2 października – 28 października,
 • 13 listopada – 9 grudnia,

Pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 2023 r. może dotyczyć nawet do 28 000 ochotników. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia dla rezerwistów, to Ministerstwo Obrony Narodowej w rozporządzeniu, które weszło w życie 1 stycznia 2023 roku przewiduje powołanie na ćwiczenia do 200 tysięcy osób. Jest to więc ogromna liczba osób, z których większa część jest aktywna na rynku pracy.

Powołanie pracownika do wojska rodzi dla pracodawcy szereg obowiązków w stosunku do pracowników powołanych do służby. By nie zgubić się w gąszczu nowych przepisów w trakcie wystąpienia postaramy się odpowiedzieć na najbardziej palące pytania.

 1. Jakie rodzaje służby wojskowej należy wpisywać w świadectwie pracy?
 2. Kiedy służba wojskowa musi być wpisana dwukrotnie w świadectwie pracy?
 3. Jak obliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik jest powołany do zawodowej służby wojskowej i wygasa stosunek pracy?
 4. Jak wystawiać zaświadczenia o utraconym zarobku, gdy pracownik jest wezwany do „WKU”?
 5. Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy wojskowej?
 6. Które rodzaje służby wojskowej pomniejszają wymiar urlopu wypoczynkowego?
 7. Kiedy pracownik odbywający służbę wojskową korzysta z ochrony stosunku pracy?
 8. Czy dokumenty dotyczące powołania do służby wojskowej powinny być przechowywane w aktach osobowych?
 9. Czy pracodawca może wystąpić do wojskowego centrum rekrutacji o potwierdzenie rodzaju służby wojskowej odbywanej przez pracownika?
 10. Kiedy służba wojskowa wlicza się do stażu pracy i czy w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych?

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:30 – 16:45 Pytania od Uczestników

16:45 – 17:00 Zakończenie konferencji

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.