FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

  Dane osoby zgłaszającej

  Osoba zgłaszająca oświadcza, iż posiada stosowne upoważnienie do zgłoszenia wskazanych uczestników szkolenia, w tym do przekazania ich danych osobowych. Jednocześnie oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.

  Dane uczestnika

  Dane firmy  Forma konferencji

  WAŻNA INFORMACJA

  W przypadku gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na zorganizowanie Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w formie stacjonarnej, wszyscy uczestnicy, którzy zapiszą się (lub zapisali się) na udział stacjonarny, automatycznie zostaną przeniesieni na udział on-line, a różnica wynikająca z ceny zostanie zwrócona w terminie do 5 dni roboczych na rachunek z którego była wykonana płatność.

  Wybierz warsztat

  Wybierz warsztat

  RODZAJ FAKTURY


  Informacja o VAT

  Oświadczam, że warsztat/konferencja - będzie finansowane w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.) – koszt szkolenia zostanie zwolniony z VAT.

  Oświadczam, że warsztat/konferencja ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej 70% (§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015, poz. 736).

  KLAUZULA INFORMACYJNA, WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

  1. Organizatorem wydarzenia jest Most Wanted! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2/22, kod pocztowy: 03-475, tel.: 22 873 11 00, e-mail: biuro@mostwanted.edu.pl.
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji jest przesłanie do organizatora - Most Wanted! Sp. z o.o., poprawnie wypełnionego zgłoszenia online lub podpisanego zgłoszenia w formacie PDF i wysłanie go e-mailem na adres: biuro@mostwanted.edu.pl.
  3. Wymagane jest opłacenie należności za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji, po otrzymaniu faktury vat przelewem na konto: Alior Bank: 04 2490 0005 0000 4530 2216 6353
  4. Cena obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu online oraz materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, wydrukowane i zbindowane materiały szkoleniowe, certyfikaty, gadżety Most Wanted! Sp. z o.o., catering, przerwy kawowe.
  5. O udziale w szkoleniu/warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
  6. Firmy/organizacje które nie są płatnikami vat proszone są o wypełnienie formularza dotyczącego zwolnienia z vat oraz przesłanie jego skanu na adres mailowy: biuro@mostwanted.edu.pl.
  7. W przypadku: odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu/webinarium/konferencji (bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego) lub nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji - zostaną państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji może odbyć się poprzez wysłanie listu lub e-maila z informacją o rezygnacji (dokumentowa forma informacji o rezygnacji) na adres: biuro@mostwanted.edu.pl. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału
  9. W przypadku przysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu/webinarium/konferencji, brak jest możliwości bez kosztowej rezygnacji.
  10. Most Wanted! Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zmiany miejsca przeprowadzenia szkoleń/warsztatów/webinariów/konferencji z przyczyn od niej niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia/warsztatu/konferencji/webinariów. Gdyby szkolenie/warsztat/konferencja/webinarium nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zaproponuje udział w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego.
  11. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z działem sprzedaży Most Wanted! Sp. z o.o.: tel.: (22) 873 11 00, e-mail: biuro@mostwanted.edu.pl
  12. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu udziału w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji jest: Most Wanted! Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Borowskiego 2/22, 03-475 Warszawa
  13. Kontakt do administratora: biuro@mostwanted.edu.pl
  14. Dane osobowe uczestników szkolenia/warsztatu/webinarium/konferencji przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, potwierdzenia udziału uczestnika w wydarzeniu oraz wystawienia certyfikatu.
  15. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a osoba, której dane dotyczą nie jest obowiązana do ich podania; niemniej jednak bez podania wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych nie jest możliwe wzięcia udziału w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji organizowanym przez Most Wanted! Sp. z o.o. oraz otrzymanie certyfikatu.
  16. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  17. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  18. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

  Zgoda obowiązkowa

  Zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa i płatności.

  Uprzejmie prosimy o zaznaczenie wybranych zgód:

  Zgoda obowiązkowa

  Wyrażam zgodę, aby Most Wanted! Sp. z o. o.**: przetwarzała dane zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji oraz w celu wydania certyfikatu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, opublikowanym w Dz.U.UE.L.2016.119.

  Zgoda nieobowiązkowa

  Wyrażam zgodę, aby Most Wanted! Sp. z o. o.**: przekazywała drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344):
  - informacje niezbędne do realizacji szkolenia/webinarium/warsztatu/konferencji,
  - informacje o aktualnej ofercie szkoleń/webinariów/warsztatów/konferencji, fakturę VAT.

  *) Do Most Wanted! Sp. z o. o. należą poszczególne marki: Most Wanted! Sp. z o. o., Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, HR na Szpilkach oraz HR E-book.
  **) Zgody udzielone Most Wanted! Sp. z o. o. na potrzeby uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie/webinarium/konferencji oraz w celu wydania certyfikatu są zgodami, którymi mogą dysponować marki: Most Wanted!, Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, HR na Szpilkach oraz HR E-book.

  E-mail do potwierdzenia zgłoszenia  Slide
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF