44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat I – 25 marca 2022

Poprawne nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę – zagadnienia praktyczne

W trakcie Warsztatu omówione zostaną nadchodzące zmiany w zakresie umów terminowych oraz obowiązków informacyjnych dotyczących nawiązania stosunku pracy:

• 3-miesięczne umowy na okres próbny będą mogły poprzedzać tylko umowy na czas nieokreślony i dłuższe umowy na czas określony,
• będzie można przedłużyć umowę na okres próbny o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• zostanie ograniczona liczba przypadków, w których ponownie te same strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć umowę na okres próbny,
• będą przypadki, w których trzeba będzie uzasadnić rozwiązanie umowy na okres próbny,
• pojawią się nowe elementy treści umowy o pracę,
• doprecyzowany zostanie termin nawiązania się stosunku pracy,
• nie będzie można zakazać dodatkowego niekonkurencyjnego zatrudnienia,
• zmieni się termin wydawania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
• zakres informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia ulegnie znacznemu rozszerzeniu,
• pojawi się nowa informacja wydawana nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy oraz nowe obowiązki informacyjne realizowane w sposób przyjęty u danego pracodawcy,
• wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące zasad zmiany rodzaju pracy, zmiany wymiaru etatu lub zmiany rodzaju umowy o pracę,
• trzeba będzie podawać powód wypowiedzenia umowy na czas określony.

Program warsztatu

 1. Jak rozwiązać praktyczne problemy dotyczące nawiązywania umów o pracę? w szczególności:
 • Jak poprawnie zachować pisemną formę umowy o pracę?
 • Czy umowa może być podpisana przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a przez pracownika odręcznie?
 • Czy można zniszczyć umowę o pracę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, po przekonwertowaniu jej na dokument papierowy i umieszczenie w papierowych aktach osobowych? (stanowisko resortu pracy),
 • Czy umowa o pracę zawarta w wyniku wymiany e-maili zawierających zeskanowane umowy odręcznie podpisane przez pracodawcę i pracownika jest zawarta skutecznie?
 • Czy stosunek pracy nawiązuje się w dniu podpisania umowy? Czy umowę o pracę można podpisać w niedzielę albo w święto? Czy dniem rozpoczęcia pracy może być niedziela albo święto? (praktyczne przykłady),
 • Czy warto zawierać umowę przedwstępną przed zawarciem umowy o pracę, czy lepiej zawrzeć umowę o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy?
 • Jakie są skutki niepodjęcia przez pracownika pracy we wskazanym w umowie terminie?
 • Czy list intencyjny odnosi takie same skutki, jak zawarcie umowy przedwstępnej?
 • Czy w aktach osobowych gromadzi się listy intencyjne i umowy przedwstępne? (stanowisko UODO i resortu pracy).
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące sformułowania treści umowy o pracę? w tym:
 • Czy w umowie o pracę lepiej wpisać adres zamieszkania czy datę urodzenia pracownika?
 • Czy w umowie o pracę można wpisać PESEL pracownika?
 • Jak określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę? (praktyczne przykłady),
 • Czy jeżeli pracownik ma pracować zdalnie, to trzeba wskazać miejsce jego zamieszkania?
 • Co to znaczy, że w umowie trzeba wpisać „wynagrodzenie za pracę, odpowiadające jej rodzajowi, ze wskazaniem składników wynagrodzenia”? (praktyczne przykłady)
 • Jak wpisać klauzulę o dodatku za pracę ponadwymiarową dla pracownika zatrudnionego na część etatu? (praktyczne przykłady),
 • Czy każdy pracownik zatrudniany na część etatu musi mieć taką klauzulę wpisaną do umowy? Jakie postanowienia sprawią, że klauzula dla zatrudnionego na część etatu będzie nieprawidłowa i jakie będą tego skutki?
 • Jakie dodatkowe postanowienia można wprowadzić do umowy o pracę, a jakich nie można w świetle orzecznictwa sądów pracy
 • Jakich klauzul nie można będzie wprowadzać, gdy wejdą w życie przepisy o sygnalistach?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na okres próbny?
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny, jeżeli dana osoba już kiedyś pracowała u tego samego pracodawcy? (praktyczne przykłady),
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny przed nawiązaniem umowy na zastępstwo?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na czas określony?
 • Jak poprawnie ustalić, czy można zawrzeć umowę na czas określony z osobą, która już kiedyś pracowała dla danego pracodawcy? Czy ma znaczenie, jak dawno praca była świadczona? (praktyczne przykłady),
 • Jak ustalić upływ 33 miesięcy zatrudnienia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Jak poprawnie zawiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony nielimitowanej z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy?(praktyczny przykład zawiadomienia).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na zastępstwo?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za osobę przeniesioną np. do innego działu?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na okres nieobecności pracownika, który jest zatrudniony na zastępstwo?
 • Czy w umowie na zastępstwo można czy nie można wpisać imię i nazwisko osoby zastępowanej? (stanowisko UODO i resortu pracy),
 • Jak poprawnie określić czas obowiązywania umowy na zastępstwo?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli zastępowany pracownik połączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli pracownik obniży wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?
 1. Jak poprawnie spełnić obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o pracę?
 • W jakim terminie trzeba wręczyć albo wysłać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Czy taka informacja musi być pisemna? Czy może być wysłana e-mailem? (stanowisko resortu pracy),
 • Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Czy pracownik zatrudniony np. na część etatu albo w systemie równoważnego czasu pracy ma taką samą informacje o dodatkowych warunkach, jak pozostali pracownicy? (praktyczne przykłady),
 • Czy taka informacja może ogólnie informować o wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia?
 1. Z jakimi wewnętrznymi aktami normatywnymi trzeba zapoznać pracownika przed dopuszczeniem do pracy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba stworzyć, jeżeli zatrudniany pracownik będzie podlegał monitoringowi lub kontroli obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie oświadczenia do akt trzeba pobrać od nowego pracownika? Czy takie oświadczenia muszą być pisemne?
 1. Jak rozwiązać problemy związane ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Jak poprawnie zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy porozumienie zmieniające musi być pisemne? (orzecznictwo sądów pracy),
 • Jak poprawnie przejść na pracę zdalną na podstawie Kodeksu pracy? Czy w takiej sytuacji porozumienie zmieniające będzie musiało być pisemne?
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Czy można przekształcić umowę na okres próbny lub na czas określony w umowę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron?
 • W jakiej sytuacji zmiana rodzaju umowy na mocy porozumienia stron będzie nieprawidłowa? (wyrok Sądu Najwyższego)
 • Czy można napisać, że zmienia się rodzaj umowy aneksem? Czy aneks się czymś różni od porozumienia stron?
 • Czy można zwolnić pracownika za niepodpisanie porozumienia zmieniającego?
 • Jak poprawnie dokonać wypowiedzenia zmieniającego? Czy musi być ono pisemne? Czy trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego? Czy trzeba pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy?
 • Czy zmiana zakresu czynności/obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy stosuje się wypowiedzenie zmieniające do zmiany zasad stosowanych w zatrudnieniu nie wpisanych do umowy o pracę?
 • Czy pracownik, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego powinien otrzymać odprawę?
 • W jakiej sytuacji można powierzyć wykonywanie innej pracy bez porozumienia i wypowiedzenia zmieniającego? Jakie zasady muszą być spełnione? (stanowiska PIP),
 • Czy można zastosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia albo wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy art. 42 § 4 Kodeksu pracy może być stosowany wobec pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy można powierzyć pracownikowi pracę niewymagającą w ogóle kwalifikacji zawodowych?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z ustaniem zatrudnienia na mocy porozumienia stron?
 • Z jaka datą rozwiązuje się stosunek pracy w razie podpisania porozumienia stron?
 • Czy można rozwiązać na mocy porozumienia stron umowę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak traktować pismo od pracownika, z którego nie wynika jednoznacznie, czy pracownikowi chodzi o wypowiedzenie umowy czy o jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Czy można ustalić, że od dnia zawarcia porozumienia do dnia ustania zatrudnienia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym:
 • Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia? (praktyczne przykłady),
 • Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy się kończy?
 • Jaki jest termin na złożenie wypowiedzenia (z upływem jakiego czasu przedawnia się przyczyna wypowiedzenia)?
 • Jaki jest termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia? Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?
 • Czy trzeba podać podstawę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba w treści wypowiedzenia wpisać informację o skróceniu okresu wypowiedzenia przez pracodawcę albo o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy zawsze trzeba podać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Jakie są podstawowe zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy przyczynę wypowiedzenia można wskazać ogólnie?
 • Czy można zwolnić bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
 • Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?
 • Czy można zwolnić z powodu częstego chorowania? Czy można zwolnić za niezawiadamianie pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie lekarskie?
 • Czy można zwolnić za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
 • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika np. na zwolnieniu lekarskim lub w ochronnym wieku przedemerytalnym?
 • Czy zawsze przy wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia? Co może stanowić kryterium doboru do zwolnienia? (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
 • Jak sformułować pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy? Czy trzeba podać adres sądu pracy? (stanowisko resortu pracy), Jakie są skutki braku pouczenia?
 • Czy wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być pisemne?
 • Czy wypowiedzenie lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można wysłać e-mailem? Kiedy należy uznać, że zostało dostarczone pracownikowi?
 • Jak wręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik jest obecny na terenie zakładu pracy? (praktyczne przykłady),
 • Czy trzeba mieć świadka wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Czy świadek musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak potwierdzić fakt dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik będzie odmawiał przyjęcia egzemplarza oświadczenia woli pracodawcy oraz pokwitowania jego otrzymania?
 • Czy warto odczytać treść oświadczenia o zwolnieniu?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą spodziewając się oświadczenia o zwolnieniu?
 • Czy oświadczenie o zwolnieniu zostało wręczona skutecznie, jeżeli pracownik pójdzie do lekarza i na ten dzień otrzyma zwolnienie lekarskie?
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w okresie wypowiedzenia?
 • Jaka jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach porozumienia stron i jak bardzo okres wypowiedzenia może być skrócony?
 • W jakiej sytuacji pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy?
 • Czy pracownik musi złożyć wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować taki wniosek?
 • Co się stanie gdy dni wolne na poszukiwanie pracy nie zostaną wykorzystane?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Jak to jednoznacznie zapisać? (praktyczne przykłady).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy?
 • Z jaką data powinno być wypisane i wręczone świadectwo pracy?
 • Kiedy i w jakim terminie można wysłać świadectwo pocztą? Jak liczyć upływ tego terminu?
 • Jakie są sankcje za naruszenie terminu na wydanie świadectwa pracy?
 • Czy informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy może być elektroniczna?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać tej informacji? (stanowiska resortu pracy),
 • Komu wydaje się świadectwo pracy w razie śmierci pracownika?
 • O czym należy pouczyć w treści świadectwa pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.