44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat I – 25 marca 2022

Poprawne nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę – zagadnienia praktyczne

W trakcie Warsztatu omówione zostaną nadchodzące zmiany w zakresie umów terminowych oraz obowiązków informacyjnych dotyczących nawiązania stosunku pracy:

• 3-miesięczne umowy na okres próbny będą mogły poprzedzać tylko umowy na czas nieokreślony i dłuższe umowy na czas określony,
• będzie można przedłużyć umowę na okres próbny o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• zostanie ograniczona liczba przypadków, w których ponownie te same strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć umowę na okres próbny,
• będą przypadki, w których trzeba będzie uzasadnić rozwiązanie umowy na okres próbny,
• pojawią się nowe elementy treści umowy o pracę,
• doprecyzowany zostanie termin nawiązania się stosunku pracy,
• nie będzie można zakazać dodatkowego niekonkurencyjnego zatrudnienia,
• zmieni się termin wydawania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
• zakres informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia ulegnie znacznemu rozszerzeniu,
• pojawi się nowa informacja wydawana nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy oraz nowe obowiązki informacyjne realizowane w sposób przyjęty u danego pracodawcy,
• wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące zasad zmiany rodzaju pracy, zmiany wymiaru etatu lub zmiany rodzaju umowy o pracę,
• trzeba będzie podawać powód wypowiedzenia umowy na czas określony.

Program warsztatu

 1. Jak rozwiązać praktyczne problemy dotyczące nawiązywania umów o pracę? w szczególności:
 • Jak poprawnie zachować pisemną formę umowy o pracę?
 • Czy umowa może być podpisana przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a przez pracownika odręcznie?
 • Czy można zniszczyć umowę o pracę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, po przekonwertowaniu jej na dokument papierowy i umieszczenie w papierowych aktach osobowych? (stanowisko resortu pracy),
 • Czy umowa o pracę zawarta w wyniku wymiany e-maili zawierających zeskanowane umowy odręcznie podpisane przez pracodawcę i pracownika jest zawarta skutecznie?
 • Czy stosunek pracy nawiązuje się w dniu podpisania umowy? Czy umowę o pracę można podpisać w niedzielę albo w święto? Czy dniem rozpoczęcia pracy może być niedziela albo święto? (praktyczne przykłady),
 • Czy warto zawierać umowę przedwstępną przed zawarciem umowy o pracę, czy lepiej zawrzeć umowę o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy?
 • Jakie są skutki niepodjęcia przez pracownika pracy we wskazanym w umowie terminie?
 • Czy list intencyjny odnosi takie same skutki, jak zawarcie umowy przedwstępnej?
 • Czy w aktach osobowych gromadzi się listy intencyjne i umowy przedwstępne? (stanowisko UODO i resortu pracy).
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące sformułowania treści umowy o pracę? w tym:
 • Czy w umowie o pracę lepiej wpisać adres zamieszkania czy datę urodzenia pracownika?
 • Czy w umowie o pracę można wpisać PESEL pracownika?
 • Jak określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę? (praktyczne przykłady),
 • Czy jeżeli pracownik ma pracować zdalnie, to trzeba wskazać miejsce jego zamieszkania?
 • Co to znaczy, że w umowie trzeba wpisać „wynagrodzenie za pracę, odpowiadające jej rodzajowi, ze wskazaniem składników wynagrodzenia”? (praktyczne przykłady)
 • Jak wpisać klauzulę o dodatku za pracę ponadwymiarową dla pracownika zatrudnionego na część etatu? (praktyczne przykłady),
 • Czy każdy pracownik zatrudniany na część etatu musi mieć taką klauzulę wpisaną do umowy? Jakie postanowienia sprawią, że klauzula dla zatrudnionego na część etatu będzie nieprawidłowa i jakie będą tego skutki?
 • Jakie dodatkowe postanowienia można wprowadzić do umowy o pracę, a jakich nie można w świetle orzecznictwa sądów pracy
 • Jakich klauzul nie można będzie wprowadzać, gdy wejdą w życie przepisy o sygnalistach?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na okres próbny?
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny, jeżeli dana osoba już kiedyś pracowała u tego samego pracodawcy? (praktyczne przykłady),
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny przed nawiązaniem umowy na zastępstwo?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na czas określony?
 • Jak poprawnie ustalić, czy można zawrzeć umowę na czas określony z osobą, która już kiedyś pracowała dla danego pracodawcy? Czy ma znaczenie, jak dawno praca była świadczona? (praktyczne przykłady),
 • Jak ustalić upływ 33 miesięcy zatrudnienia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Jak poprawnie zawiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony nielimitowanej z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy?(praktyczny przykład zawiadomienia).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na zastępstwo?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za osobę przeniesioną np. do innego działu?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na okres nieobecności pracownika, który jest zatrudniony na zastępstwo?
 • Czy w umowie na zastępstwo można czy nie można wpisać imię i nazwisko osoby zastępowanej? (stanowisko UODO i resortu pracy),
 • Jak poprawnie określić czas obowiązywania umowy na zastępstwo?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli zastępowany pracownik połączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli pracownik obniży wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?
 1. Jak poprawnie spełnić obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o pracę?
 • W jakim terminie trzeba wręczyć albo wysłać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Czy taka informacja musi być pisemna? Czy może być wysłana e-mailem? (stanowisko resortu pracy),
 • Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Czy pracownik zatrudniony np. na część etatu albo w systemie równoważnego czasu pracy ma taką samą informacje o dodatkowych warunkach, jak pozostali pracownicy? (praktyczne przykłady),
 • Czy taka informacja może ogólnie informować o wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia?
 1. Z jakimi wewnętrznymi aktami normatywnymi trzeba zapoznać pracownika przed dopuszczeniem do pracy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba stworzyć, jeżeli zatrudniany pracownik będzie podlegał monitoringowi lub kontroli obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie oświadczenia do akt trzeba pobrać od nowego pracownika? Czy takie oświadczenia muszą być pisemne?
 1. Jak rozwiązać problemy związane ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Jak poprawnie zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy porozumienie zmieniające musi być pisemne? (orzecznictwo sądów pracy),
 • Jak poprawnie przejść na pracę zdalną na podstawie Kodeksu pracy? Czy w takiej sytuacji porozumienie zmieniające będzie musiało być pisemne?
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Czy można przekształcić umowę na okres próbny lub na czas określony w umowę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron?
 • W jakiej sytuacji zmiana rodzaju umowy na mocy porozumienia stron będzie nieprawidłowa? (wyrok Sądu Najwyższego)
 • Czy można napisać, że zmienia się rodzaj umowy aneksem? Czy aneks się czymś różni od porozumienia stron?
 • Czy można zwolnić pracownika za niepodpisanie porozumienia zmieniającego?
 • Jak poprawnie dokonać wypowiedzenia zmieniającego? Czy musi być ono pisemne? Czy trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego? Czy trzeba pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy?
 • Czy zmiana zakresu czynności/obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy stosuje się wypowiedzenie zmieniające do zmiany zasad stosowanych w zatrudnieniu nie wpisanych do umowy o pracę?
 • Czy pracownik, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego powinien otrzymać odprawę?
 • W jakiej sytuacji można powierzyć wykonywanie innej pracy bez porozumienia i wypowiedzenia zmieniającego? Jakie zasady muszą być spełnione? (stanowiska PIP),
 • Czy można zastosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia albo wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy art. 42 § 4 Kodeksu pracy może być stosowany wobec pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy można powierzyć pracownikowi pracę niewymagającą w ogóle kwalifikacji zawodowych?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z ustaniem zatrudnienia na mocy porozumienia stron?
 • Z jaka datą rozwiązuje się stosunek pracy w razie podpisania porozumienia stron?
 • Czy można rozwiązać na mocy porozumienia stron umowę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak traktować pismo od pracownika, z którego nie wynika jednoznacznie, czy pracownikowi chodzi o wypowiedzenie umowy czy o jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Czy można ustalić, że od dnia zawarcia porozumienia do dnia ustania zatrudnienia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym:
 • Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia? (praktyczne przykłady),
 • Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy się kończy?
 • Jaki jest termin na złożenie wypowiedzenia (z upływem jakiego czasu przedawnia się przyczyna wypowiedzenia)?
 • Jaki jest termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia? Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?
 • Czy trzeba podać podstawę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba w treści wypowiedzenia wpisać informację o skróceniu okresu wypowiedzenia przez pracodawcę albo o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy zawsze trzeba podać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Jakie są podstawowe zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy przyczynę wypowiedzenia można wskazać ogólnie?
 • Czy można zwolnić bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
 • Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?
 • Czy można zwolnić z powodu częstego chorowania? Czy można zwolnić za niezawiadamianie pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie lekarskie?
 • Czy można zwolnić za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
 • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika np. na zwolnieniu lekarskim lub w ochronnym wieku przedemerytalnym?
 • Czy zawsze przy wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia? Co może stanowić kryterium doboru do zwolnienia? (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
 • Jak sformułować pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy? Czy trzeba podać adres sądu pracy? (stanowisko resortu pracy), Jakie są skutki braku pouczenia?
 • Czy wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być pisemne?
 • Czy wypowiedzenie lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można wysłać e-mailem? Kiedy należy uznać, że zostało dostarczone pracownikowi?
 • Jak wręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik jest obecny na terenie zakładu pracy? (praktyczne przykłady),
 • Czy trzeba mieć świadka wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Czy świadek musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak potwierdzić fakt dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik będzie odmawiał przyjęcia egzemplarza oświadczenia woli pracodawcy oraz pokwitowania jego otrzymania?
 • Czy warto odczytać treść oświadczenia o zwolnieniu?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą spodziewając się oświadczenia o zwolnieniu?
 • Czy oświadczenie o zwolnieniu zostało wręczona skutecznie, jeżeli pracownik pójdzie do lekarza i na ten dzień otrzyma zwolnienie lekarskie?
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w okresie wypowiedzenia?
 • Jaka jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach porozumienia stron i jak bardzo okres wypowiedzenia może być skrócony?
 • W jakiej sytuacji pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy?
 • Czy pracownik musi złożyć wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować taki wniosek?
 • Co się stanie gdy dni wolne na poszukiwanie pracy nie zostaną wykorzystane?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Jak to jednoznacznie zapisać? (praktyczne przykłady).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy?
 • Z jaką data powinno być wypisane i wręczone świadectwo pracy?
 • Kiedy i w jakim terminie można wysłać świadectwo pocztą? Jak liczyć upływ tego terminu?
 • Jakie są sankcje za naruszenie terminu na wydanie świadectwa pracy?
 • Czy informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy może być elektroniczna?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać tej informacji? (stanowiska resortu pracy),
 • Komu wydaje się świadectwo pracy w razie śmierci pracownika?
 • O czym należy pouczyć w treści świadectwa pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
SPRAWDŹ PROGRAMY
PRAWO PRACY 2022
NAJNOWSZE ZMIANY
NADGODZINY
PIOTR WOJCIECHOWSKI

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.