45. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 20-21 października 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Konferencja – 20 października 2022

Prawo Pracy 2022/2023 – przegląd uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy po zmianach przepisów

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

09:15 – 10:00 Urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski po zmianie przepisów z uwzględnieniem przepisów przejściowych

 1. Jakie zmiany dotyczą urlopu macierzyńskiego?
 2. Jakie wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły być składane elektronicznie?
 3. Jakie będą nowe zasady korzystania z urlopów ojcowskich?
 4. Czy będzie można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 5. Czy będzie można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 6. Jakie będą nowe zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?
 7. Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 8. Jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 9. Kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 10. Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?
 11. Jakie zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem wynikają z przepisów przejściowych?

Prelegent: Łukasz Prasołek

10:00 – 10:15 Pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Praca zdalna – wybrane elementy projektowanych zmian

1. Postacie, formy pracy zdalnej w świetle projektowanych regulacji Kodeksu pracy

 • Całkowita, częściowa
 • Polecenie pracy zdalnej
 • Okazjonalna praca zdalna

2. Uzgodnienie pracy zdalnej

 • Jakie elementy należy uwzględnić – zmiana warunków umowy o pracę
 • Zakres swobody stron stosunku pracy
 • Uprawnienia kierownicze pracodawcy w prac zdalnej
 • Ryczałt z tytułu kosztów związanych ze świadczeniem pracy w formie zdalnej

3. Wpływ nowych regulacji pracy zdalnej na prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pacy

Prelegent: Robert Lisicki

11:15 – 11:30 Pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Umowy na okres próbny, zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika, zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych – jak rozwiązać problemy praktyczne?

1. Jakie są ograniczenia i nowe obowiązki pojawią się przy zawieraniu umów na okres próbny?

 • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny? Czy okres próbny nieprzekraczający dwóch miesięcy będzie można wydłużyć?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wpisać w treści umów na okres próbny?
 • Jaki jest tryb wydłużenia umowy na okres próbny z powodu urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności (automatycznie czy na wniosek pracownika)?
 • Jakie efekty spowoduje wydłużenie umowy na okres próbny z powodu urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności?
 • W jakim przypadku pracodawca będzie musiał tłumaczyć się z wypowiedzenia umowy na okres próbny lub z niezawarcia kolejnej umowy o pracę po zakończeniu umowy na okres próbny?
 • Od czego będzie zależeć możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem?

2. Na jakich zasadach po zmianie przepisów pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę określonych warunków zatrudnienia?

 • Jakie warunki zatrudnienia będą mogły być zmienione na wniosek pracownika?
 • Czy pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę wszystkich wskazanych warunków na raz?
 • Czy pracownik będzie mógł wnioskować o inną zmianę niż warunki wskazane wprost w Kodeksie pracy?
 • Jak często i przez jaki czas pracownik będzie mógł korzystać z uprawnienia do złożenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Jak szybko i w jaki sposób pracodawca będzie musiał zareagować na wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Czym nowe uprawnienie pracownika będzie się różnić od zmiany na mocy porozumienia stron?

3. Na jakich zasadach pracownikowi będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?

 • Jak ustalić wymiar wolnego z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej) w godzinach przy zatrudnieniu na część etatu i w przypadku pracownika niepełnosprawnego (różne przypadki)?
 • Jak udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej), gdy pracownik zatrudni się pod koniec roku kalendarzowego?
 • Czy można będzie odmówić udzielania zwolnienia z powód pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia? Czy będą to dokumenty wchodzące w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?
 • Jak trzeba będzie poprawnie zaewidencjonować to zwolnienie i jak za nie zapłacić?

Prelegent: Monika Frączek

12:15 – 12:30 Pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę na czas określony

 1. Wymóg podawania przyczyny wypowiedzenia i konsultacje związkowe – wykładnia i praktyka
 2. Uprawnienia w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 3. Strategie prawne i procesowe stron – CASE STUDIES

Prelegent: Ireneusz Benikas

14:00 – 14:15 Pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników. Za jakie nowe przewinienia pracodawca może być ukarany mandatem?

 1. Jakie informacje pracodawca będzie musiał przekazywać przyjmowanym do pracy pracownikom?
 2. Czy pracodawca, który nie ma wewnętrznej polityki szkoleniowej może pominąć informację na ten temat?
 3. Czy informacja o „płatnym” urlopie ma dotyczyć tylko urlopów, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, czy także urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński?
 4. Co należy rozumieć pod pojęciem „ochrona związana z zabezpieczeniem społecznym, zapewniana przez pracodawcę”?
 5. Czy konieczne będzie dokładne opisywanie warunków zatrudnienia, czy wystarczy zacytowanie odpowiedniego przepisu z Kodeksu pracy lub regulaminu pracy?
 6. Ile czasu będzie na poinformowanie pracownika?
 7. Czy informację można będzie wysłać pracownikowi e-mailem?
 8. Czy dodatkowe obowiązki informacyjne będą dotyczyły pracownika, który będzie miał wyjechać w zagraniczną podróż służbową?
 9. W jakim terminie trzeba będzie aktualizować informacje o warunkach zatrudnienia?
 10. O czym trzeba będzie poinformować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy? Jaki cel będzie miała taka informacja?
 11. Czy PIP w ramach kontroli ukarze pracodawcę mandatem za to, że nie udzieli wszystkich wymaganych informacji lub nie zdąży w terminie ich zaktualizować?
 12. Za jakie naruszenia w stosowaniu elastycznej organizacji pracy PIP będzie mógł ukarać pracodawcę mandatem?
 13. Na czym będzie mogło polegać naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym, za które PIP będzie mógł ukarać pracodawcę mandatem?
 14. Czy nieudzielenie zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej) będzie wykroczeniem?
 15. Za jakie jeszcze działania pracodawcy związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność wykroczeniową?

Prelegent: Marcin Stanecki

15:15 – 15:30 Pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Praca zdalna okazjonalna, urlop opiekuńczy i elastyczna organizacja pracy – możliwości dla pracowników, którzy potrzebują więcej swobody w organizacji pracy

 1. Czym różni się praca zdalna okazjonalna od standardowej pracy zdalnej?
 2. Na jakich zasadach przyznaje się pracownikowi pracę zdalną okazjonalną?
 3. Ile dni pracy zdalnej okazjonalnej może wykorzystać pracownik? Czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie w sprawie zwiększenia wymiaru pracy zdalnej?
 4. Czy z pracy zdalnej okazjonalnej może skorzystać wykonujący pracę zdalną hybrydową?
 5. Co się stanie, gdy pracownik przekroczy limit pracy zdalnej okazjonalnej?
 6. W jakich sytuacjach pracownik ma prawo do urlopu opiekuńczego? Na jakich zasadach może z niego korzystać?
 7. W jakich sytuacjach pracownik może wystąpić o elastyczną organizację pracy?
 8. Na jak długo można żądać elastycznej organizacji pracy?
 9. W jaki sposób pracodawca powinien zareagować na wniosek o elastyczną organizację pracy?
 10. Na jakich zasadach pracownik może skrócić czas korzystania z elastycznej organizacji pracy? Czy może zastąpić jeden rodzaj elastycznej organizacji pracy kolejnym?

Prelegent: Piotr Wojciechowski

16:15 – 16:30 Pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Radca prawny, ponad 17 lat praktyki zawodowej, w tym także w obszarze prawa pracy i delegowania pracowników.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.