44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Konferencja – 24 marca 2022

Dzień 1 Konferencja

„Prawo pracy 2022 – najnowsze zmiany, bieżąca problematyka, stanowiska i rekomendacje”

Główne zagadnienia kongresu:

 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany
 • Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu
 • Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie Pracy
 • Nadgodziny – optymalne formy zarządzania
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Grupa Most Wanted!

09:15 – 10:00 Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 • Zatrudnianie Ukraińców,
 • Zatrudnianie Brytyjczyków,
 • Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę,
 • Zmiana nazwy stanowiska lub zwiększenie wymiaru czasu pracy,
 • Nowe oświadczenia o powierzeniu pracy,
 • Termin wydania decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Zmiana zezwolenia jednolitego.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

10:00 – 10:15 pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany*: 

 • Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – cel regulacji unijnej oraz adresaci jej postanowień.
 • Proponowane regulacje ustawowe dotyczące ochrony sygnalisty:
  • Status prawny tzw. sygnalisty (kto i na jakich warunkach będzie objęty ochroną),
  • Naruszenia prawa, które podlegać będą zgłoszeniu,
  • Zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony sygnalistów wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych,
  • Obowiązek utworzenia kanału wewnętrznego (kto będzie zobowiązany do jego utworzenia i na jakich zasadach?),
  • Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (kiedy będzie możliwe?),
  • Organy zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  • Ujawnienie publiczne (na czym polega?),
  • Obowiązek prowadzenia rejestrów zgłoszeń,
  • Przepisy karne za naruszenie przepisów ustawy,
  • Proponowana data wejścia w życie ustawy.

Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska

11:15 – 11:30 pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu

 • Jakie zmiany w regulaminie pracy będzie musiał wprowadzić każdy pracodawca w związku z nowymi przepisami?
 • W jakim akcie prawnym trzeba będzie wprowadzić regulacje prawne umożliwiające kontrolę? Czy zmianę trzeba będzie poprzedzić jakimiś dodatkowymi procedurami? Jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić w związku z wprowadzeniem kontroli?
 • Jaki dodatkowy dokument trzeba będzie wręczać nowemu pracownikowi?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie? Czy czas kontroli będzie musiał być odzwierciedlony w ewidencji czasu pracy?
 • Komu trzeba będzie wręczyć dodatkowe upoważnienia? Czy trzeba będzie zmienić zakres czynności (zakres obowiązków) pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrole?
 • Jakie dane będzie się gromadziło w związku z kontrolą?
 • Gdzie będzie się gromadziło dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Ile czasu będzie się przechowywało dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Na jakich zasadach będzie się dokumentowało kontrolę obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prelegent: Monika Frączek

12:15 – 12:30 pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie pracy

 • Znaczenie regulacji pracy zdalnej w Kodeksie pracy – co podpowiada nam rzeczywistość i doświadczenie,
 • Trudny dialog w sprawie regulacji pracy zdalnej,
 • Kontrowersje wokół regulacji pracy zdalnej i argumentacja,
 • Zasady wdrażania pracy zdalnej – uwagi praktyczne,
 • Perspektywy rozwoju pracy zdalnej w rzeczywistości post pandemicznej i transformacji technologicznej.

Prelegent: Jacek Męcina

14:00 – 14:15 pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Nadgodziny – optymalne formy zarządzania

 • Wynagrodzenie lub czas wolny – zasady wyboru właściwej formy rekompensaty,
 • Zlecanie nadgodzin – w formule zdalnej i stacjonarnej,
 • Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

15:15 – 15:30 pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

 • Elektronizacja jako projekt dla HR,
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej a RODO,
 • Automatyzacja podpisów lub pieczęci kwalifikowanych w procesie elektronizacji,
 • Budowa e-teczki – obowiązkowe i dodatkowe moduły,
 • Obowiązek informacyjny – dwuetapowy lub jednoetapowy,
 • Liczba zbiór dokumentacji pracowniczej,
 • Elektroniczna dokumentacja czasu pracy.

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:15- 16:30 pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

*Jeśli nowa wersja projektu nie zostanie opublikowana do dnia 23.03.2022 roku prelekcja zostanie zmieniona na:

Umowy o pracę oraz informowanie pracowników – nadchodzące zmiany dot.:

· umów o pracę na okres próbny,
· zrównania umów o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony,
· treści umowy o pracę oraz informacji przekazywanej pracownikowi w terminie 7 dni od dopuszczenia go do pracy,
· wniosku o przejście do innych form zatrudnienia,
· zakazu dyskryminacji pracownika z tytułu jednoczesnego wykonywania innej pracy,
· ochrony pracownika z uwagi na skorzystanie z nowych praw,
· zasad informowania pracownika delegowanego z terytorium RP.

Slide
SPRAWDŹ PROGRAMY
"ZASADY POPRAWNEGO DOKONYWANIA WYPOWIEDZEŃ"
MONIKA FRĄCZEK

"ELEKTRONIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ"
ANNA JANKOWSKA
ŁUKASZ PRASOŁEK

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.