44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Konferencja – 24 marca 2022

Dzień 1 Konferencja

„Prawo pracy 2022 – najnowsze zmiany, bieżąca problematyka, stanowiska i rekomendacje”

Główne zagadnienia kongresu:

 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany
 • Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu
 • Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie Pracy
 • Nadgodziny – optymalne formy zarządzania
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Grupa Most Wanted!

09:15 – 10:00 Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 • Zatrudnianie Ukraińców,
 • Zatrudnianie Brytyjczyków,
 • Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę,
 • Zmiana nazwy stanowiska lub zwiększenie wymiaru czasu pracy,
 • Nowe oświadczenia o powierzeniu pracy,
 • Termin wydania decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Zmiana zezwolenia jednolitego.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

10:00 – 10:15 pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany*: 

 • Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – cel regulacji unijnej oraz adresaci jej postanowień.
 • Proponowane regulacje ustawowe dotyczące ochrony sygnalisty:
  • Status prawny tzw. sygnalisty (kto i na jakich warunkach będzie objęty ochroną),
  • Naruszenia prawa, które podlegać będą zgłoszeniu,
  • Zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony sygnalistów wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych,
  • Obowiązek utworzenia kanału wewnętrznego (kto będzie zobowiązany do jego utworzenia i na jakich zasadach?),
  • Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (kiedy będzie możliwe?),
  • Organy zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  • Ujawnienie publiczne (na czym polega?),
  • Obowiązek prowadzenia rejestrów zgłoszeń,
  • Przepisy karne za naruszenie przepisów ustawy,
  • Proponowana data wejścia w życie ustawy.

Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska

11:15 – 11:30 pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu

 • Jakie zmiany w regulaminie pracy będzie musiał wprowadzić każdy pracodawca w związku z nowymi przepisami?
 • W jakim akcie prawnym trzeba będzie wprowadzić regulacje prawne umożliwiające kontrolę? Czy zmianę trzeba będzie poprzedzić jakimiś dodatkowymi procedurami? Jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić w związku z wprowadzeniem kontroli?
 • Jaki dodatkowy dokument trzeba będzie wręczać nowemu pracownikowi?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie? Czy czas kontroli będzie musiał być odzwierciedlony w ewidencji czasu pracy?
 • Komu trzeba będzie wręczyć dodatkowe upoważnienia? Czy trzeba będzie zmienić zakres czynności (zakres obowiązków) pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrole?
 • Jakie dane będzie się gromadziło w związku z kontrolą?
 • Gdzie będzie się gromadziło dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Ile czasu będzie się przechowywało dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Na jakich zasadach będzie się dokumentowało kontrolę obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prelegent: Monika Frączek

12:15 – 12:30 pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie pracy

 • Znaczenie regulacji pracy zdalnej w Kodeksie pracy – co podpowiada nam rzeczywistość i doświadczenie,
 • Trudny dialog w sprawie regulacji pracy zdalnej,
 • Kontrowersje wokół regulacji pracy zdalnej i argumentacja,
 • Zasady wdrażania pracy zdalnej – uwagi praktyczne,
 • Perspektywy rozwoju pracy zdalnej w rzeczywistości post pandemicznej i transformacji technologicznej.

Prelegent: Jacek Męcina

14:00 – 14:15 pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Nadgodziny – optymalne formy zarządzania

 • Wynagrodzenie lub czas wolny – zasady wyboru właściwej formy rekompensaty,
 • Zlecanie nadgodzin – w formule zdalnej i stacjonarnej,
 • Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

15:15 – 15:30 pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

 • Elektronizacja jako projekt dla HR,
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej a RODO,
 • Automatyzacja podpisów lub pieczęci kwalifikowanych w procesie elektronizacji,
 • Budowa e-teczki – obowiązkowe i dodatkowe moduły,
 • Obowiązek informacyjny – dwuetapowy lub jednoetapowy,
 • Liczba zbiór dokumentacji pracowniczej,
 • Elektroniczna dokumentacja czasu pracy.

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:15- 16:30 pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

*Jeśli nowa wersja projektu nie zostanie opublikowana do dnia 23.03.2022 roku prelekcja zostanie zmieniona na:

Umowy o pracę oraz informowanie pracowników – nadchodzące zmiany dot.:

· umów o pracę na okres próbny,
· zrównania umów o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony,
· treści umowy o pracę oraz informacji przekazywanej pracownikowi w terminie 7 dni od dopuszczenia go do pracy,
· wniosku o przejście do innych form zatrudnienia,
· zakazu dyskryminacji pracownika z tytułu jednoczesnego wykonywania innej pracy,
· ochrony pracownika z uwagi na skorzystanie z nowych praw,
· zasad informowania pracownika delegowanego z terytorium RP.

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.