43. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 października 2021, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat II – 22 października 2021

Zmiany w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 roku

 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej
  • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
  • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
  • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
  • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
  • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
  • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
  • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
  • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
  • zmiany w ustawie wypadkowej.
 2. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
  • dotyczące wspólników spółek,
  • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia,
  • dotyczące naliczania odsetek za zwłokę,
  • zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek,
  • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
  • zmiany w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 3. Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców
  • definicja pracownika w ustawie o sus – problemy praktyczne i zagrożenia dla płatników,
  • omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową,
  • składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować, jak zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składkami,
  • nadpłata jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą,
  • niedopłata jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego – analiza przypadków,
  • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego,
  • korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  • składki na FP i FGŚP.
 4. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.
  • umowa zlecenia, a umowa o dzieło na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tych umów.
 5. Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – analiza przypadków
  • składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne,
  • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
  • składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
  • składniki przysługujące do określonego terminu,
  • przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

AGENDA WARSZTATU

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.

Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

andrzej-radzislaw
Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ