42. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 15-16 kwietnia 2021, on-line

Warsztat II – 16 kwietnia 2021

Czas pracy, godziny nadliczbowe w 2021 – praktyczny trening umiejętności

Proponujemy Państwu praktyczny warsztat umiejętności z zakresu czasu pracy. Warsztat dotyczyć będzie planowania oraz nadzorowania czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad zarządzania pracą w godzinach nadliczbowych w oparciu o przygotowane przez prowadzącego przypadki z życia każdej organizacji. W czasie spotkania uczestnicy nabędą i utrwalą praktyczne umiejętności identyfikacji pracy w godzinach nadliczbowych, prawidłowej komunikacji w tym zakresie z pracownikami oraz możliwych zasad ich rekompensowania. Warsztat prowadzony będzie w formie praktycznych zajęć, w czasie których uczestnicy zostaną bezpośrednio zaangażowani w proces zlecania, identyfikowania i rozliczania nadgodzin. Podczas zajęć prezentowane będą również wzorcowe zapisy regulaminu pracy w zakresie nadgodzin oraz zasady współpracy z Państwową Inspekcją Pracy kontrolującą czas pracy u pracodawcy. Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostaną poddani praktycznemu testowi pozwalającemu na samodzielną ocenę nabytych umiejętności.

I. Planowanie czasu pracy – sporządzanie grafików czasu pracy

1. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie,

2. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji,

3. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika,

4. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy,

5. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy,

6. Planowanie odpoczynku,

7. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy,

8. Definicja dnia wolnego od pracy,

9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Godziny nadliczbowe – praktyczny trening

1.  Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych – praca na dokumencie,

2. Przekroczenie dobowej normy czasu pracy – identyfikacja i zasady rekompensowania,

3. Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy – identyfikacja, zasady rekompensowania,

4. Polecenie pracy w dniu wolny od pracy – nadgodziny czy czas wolny,

5. Praca w niedziele i święto – sposoby zlecania i rekompensowania,

6. Zasady sporządzania postanowień regulaminu  pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych – praca na dokumencie,

7. Państwowa Inspekcja Pracy a nadgodziny –  zasady przeprowadzania kontroli, analiza skarg pracowników zgłaszanych do PIP, analiza postępowania pracodawcy w czasie czynności kontrolnych.

III. Test umiejętności.

Samodzielna metoda nabytych umiejętności.

Agenda szkolenia:

08.30 – 09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00 – 10.30 ZAJĘCIA
10.30 – 10.45 PRZERWA
10.45 – 12.15 ZAJĘCIA
12.15 – 12.45 PRZERWA NA LUNCH
12.45 – 14.15 ZAJĘCIA
14.15 – 14.30 PRZERWA
14.30 – 16.00 ZAJĘCIA
16.00 – 16.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat, W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, w 2001-2009. Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierowałem tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy.
Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej.
Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

piotr-wojciechowski
OdtwórzPlay
Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ