43. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 października 2021, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat I – 22 października 2021

Wymagane procedury, w tym kontrola trzeźwości, kontrola pracujących zdalnie oraz kanał zgłoszeń dla sygnalistów – jak uniknąć błędów w ich opracowaniu i stosowaniu?

1. Procedura kontroli stanu trzeźwości:

 • W jakich sytuacjach będzie mogła zostać przeprowadzona kontrola trzeźwości?
 • Czy możliwa będzie także kontrola obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu? Jakie to będą środki i skąd pracodawca będzie wiedział na obecność jakich substancji może testować pracownika?
 • Czy trzeba będzie wprowadzić wewnątrzzakładowe postanowienia dotyczące kontroli stanu trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu? Co trzeba będzie zapisać?
 • Czy trzeba będzie w specjalny sposób informować pracowników o zasadach kontroli obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie?
 • Jakimi metodami będzie mogła być przeprowadzona kontrola trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu? Jakie urządzenia trzeba będzie w tym celu posiadać?
 • Czy osoba przeprowadzająca kontrolę będzie musiała posiadać upoważnienie wydane przez pracodawcę? Jak będzie musiało zostać sformułowane?
 • Jak będzie traktowany okres niewykonywania pracy w związku z kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu? W jakich przypadkach nie będzie zachowane prawo do wynagrodzenia?
 • Jak będzie się przeprowadzać kontrolę krok po kroku? W jakich sytuacjach kontroli będzie dokonywał organ uprawniony do kontroli porządku publicznego?
 • W jakich przypadkach będzie możliwe badanie krwi lub moczu?
 • Co mają wskazywać urządzenia kontrole, żeby można było wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika?
 • Jak będzie się dokumentowało dokonanie kontroli i jak trzeba będzie postępować z dowodami w sprawie?
 • Czy pracownik działu kadr zajmujący się dokumentowaniem kontroli będzie musiał otrzymać dodatkowe upoważnienie?
 • Ile czasu i w jakim zbiorze dokumentów będą przechowywane dokumenty dotyczące kontroli?
 • Czy zmienią się zasady nakładania kar porządkowych w związku ze zmianą zasad kontroli trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu? Czy w związku z tym trzeba będzie zmienić postanowienia w Regulaminie pracy?
 • Jakie przepisy będą miały zastosowanie do badania obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie pracownika, jeżeli konkretna kontrola rozpocznie się w starym, a zakończy w nowym stanie prawnym (po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy)?
 • Czy będzie możliwe przeprowadzanie kontroli obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie zleceniobiorców czy innych osób współpracujących z danym przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Na jakich zasadach będzie się odbywała kontrola osób niebędących pracownikami? Czy będzie to wymagało tworzenia dodatkowych dokumentów i dodatkowych zbiorów do ich przechowywania?

2. Wewnętrzny kanał zgłoszeń dla sygnalistów:

 • Czy pracodawcy będą musieli wyznaczyć osoby (zespoły), które będą przyjmowały zgłoszenia od sygnalistów? Czy będą to mogły robić podmioty zewnętrzne?
 • Czy będzie można mieć wspólne z innymi pracodawcami działy zajmujące się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów?
 • Czym będzie wewnętrzny kanał zgłoszenia i jakie obowiązki trzeba będzie spełnić, żeby poprawnie funkcjonował?
 • W jaki sposób będą musiały być przyjmowane zgłoszenia nieprawidłowości?
 • Czy trzeba będzie prowadzić rejestr zgłoszeń? Jakie obowiązki w tym zakresie będą musiały zostać spełnione?
 • Jak trzeba będzie postąpić po otrzymaniu zgłoszenia nieprawidłowości? Czy trzeba będzie wyznaczyć osoby, które będą się tym zajmowały? Czy będą to mogły być te same osoby (zespoły), które przyjęły zgłoszenie?
 • Jak będzie musiała funkcjonować procedura informowania sygnalisty o podjętych działaniach następczych?
 • Czy będą sankcje wobec pracodawcy jeżeli nie będzie miał odpowiedniej procedury albo nie będzie jej poprawnie stosował?

3. Procedury stosowane w trakcie pracy zdalnej wykonywanej na podstawie Kodeksu pracy:

 • Zasady kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej – czego będą mogły dotyczyć i na jakich zasadach być przeprowadzone?
 • Czy nadal można będzie stosować ewidencje wykonanych czynności?
 • Jak będzie trzeba zorganizować procedurę przetwarzania danych osobowych?
 • Jak będzie zorganizowana procedura kontroli powypadkowej w przypadku pracy zdalnej?

4. Monitoring – jak poprawnie organizować procedurę monitoringu w oparciu o nowe stanowiska i wykładnię:

 • Jakie rodzaje monitoringu i na jakich zasadach można stosować? (stanowiska UODO),
 • Jakie są ograniczenia w stosowaniu monitoringu i do jakich celów monitoring, w tym monitoring wizyjny, nie może być stosowany? (praktyczne przykłady),
 • Ile dokumentów trzeba stworzyć, żeby zapewnić kompleksową regulację zasad monitorowania pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy?
 • Jakie dodatkowe obowiązki związane z uprzedzaniem o monitoringu trzeba spełnić?

5. Procedura antymobbingowa:

 • Czy trzeba mieć procedurę (politykę) antymobbingową? (stanowiska PIP oraz wyroki Sądu Najwyższego),
 • Czy trzeba mieć Zespół/Komisję antymobbingową?
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w procedurze (polityce) antymobbingowej? (wykładnia PIP) Jakich sformułowań należy unikać? (praktyczne przykłady),
 • Jakie konsekwencje pracodawca może wyciągnąć wobec pracowników niestosujących się do procedury?
 • Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca niemający procedury albo jej niestosujący?

6. Procedura antydyskryminacyjna:

 • Czy trzeba mieć procedurę antydyskryminacyjną?
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w procedurze antydyskryminacyjnej zgodnie z rekomendacjami Rzecznika Praw Obywatelskich?

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

AGENDA WARSZTATU

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ